ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក យោងតាមមន្ទីរ ធទឧ ខេត្តកំពង់ធំ សូមគោរពសូមរាយការណ៍ នៅថ្ងៃទី 12/10/2023ម៉ោង6AM

●ទឹកភ្លៀងៈ 24ម៉ោងកន្លងមកមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្រុង-ស្រុកចំនួន4/9មាន
-ក្រុងស្ទឹងសែន8,8មម
-ស្រុកកំពង់ស្វាយ20,6មម
-ស្រុកស្ទោង10,0មម
-ស្រុកប្រាសាទសំបូរ5,0មម
●សីតុណ្ហភាពស្ថានីយ៍កំពង់ធំ
-អតិបរមា 33,5°C
-អប្បរមា 24,5°C
●កំពស់ទឹកស្ទឹងសែន
1.នៅស្ថានីយ៍ កំពង់ធំៈ
•ម្សិលមិញកំពស់13,13ម
•ថ្ងៃនេះកំពស់13,13ម
•ទឹកនឹង
☆កំពស់ប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្ន13,50ម
■កំពស់ទឹកមធ្យមនៃមធ្យមភាគ10ឆ្នាំចុងក្រោយ8,36ម
2.នៅស្ថានីយ៍ សណ្តាន់
•ម្សិលមិញកំពស់18,19ម
•ថ្ងៃនេះកំពស់18,25ម
•ទឹកឡើង0,06ម
☆កំពស់ប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្ន18,50ម
●ស្ទឹងស្ទោង
•ម្សិលមិញកំពស់5,62ម
•ថ្ងៃនេះ កំពស់5,60ម
•ទឹកស្រកចុះ0,02ម
☆កំពស់ប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្ន5,80ម
●ស្ទឹងជីនិត(អាងទឹក)
-ម្សិលមិញកំពស់16,41ម
-ថ្ងៃនេះកំពស់16,36ម
ទឹកស្រកចុះ0,05ម
-ក្បាលបង្ហៀរកំពស់16,05ម
●ប្រៀបធៀបកំពស់ទឹកស្ទឹងសែន3ឆ្នាំនៅស្ថានីយ៍កំពង់ធំ
-12/10/23= 13,13ម
-12/10/22= 14,07ម
-12/10/21= 13,37ម