អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល៖ ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បារីអេឡិចត្រូនិច(e-cigarette) បង្កផលប៉ះពាល់​​​ដល់សុខភាព បណ្តាលឲ្យ​ញៀន បង្កផលប៉ះពាល់​ធ្ងន់​ធ្ងរ ​ដល់បេះដូង​ និង​សួត រហូត​ឈាន​ដល់​ការ​ស្លាប់​បាត់បង់​ជីវិតទៀតផង។

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល៖ ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បារីអេឡិចត្រូនិច(e-cigarette) បង្កផលប៉ះពាល់​​​ដល់សុខភាព បណ្តាលឲ្យ​ញៀន បង្កផលប៉ះពាល់​ធ្ងន់​ធ្ងរ ​ដល់បេះដូង​ និង​សួត រហូត​ឈាន​ដល់​ការ​ស្លាប់​បាត់បង់​ជីវិតទៀតផង។

អាស្រ័យហេតុ នេះក្រសួងសុខាភិបាកហាមប្រាមនិងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋមិនឲប្រើប្រាសឡើយ ។