ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង#(សូមគោរពរាយការណ៏ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ) ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៨៤នាក់ដែលធ្វើរជាកម្មកអាគារស្វាឲ្យចិននៅភូមិកងមាសឃុំគោកបន្ទាយស្រុករលាប្អៀរខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំគោកបន្ទាយដើម្បីសុំបើកថ្លៃពលកម្មពីមេការចិនដែលអ្នកខ្លះ១៥ថ្ងៃអ្នកខ្លះរហូតដល់២.ទៅ៣ខែមកហើយដែលមេការចិននោះមិនបានបើកលុយឲ្យគ្នាដោយសន្យាថាម្តងថ្ងៃនេះម្តងថ្ងៃនោះរហូតដល់អ្នកខ្លះគ្នាលែងមានសមត្ថភាពជំពាក់ថ្លៃម្ហូបអាហារគេដើម្បីហូបចុកទៀតហើយ។ សម្លេងដំអូញដំអែរបស់កម្មទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅទីនោះបានសុំដង្ហើមហៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៍ដូចជាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះទាំងមូលមេត្តាជួយរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ផង ព្រោះសុខទុក្ខប្រជាពលដ្ឋគឺជាសុខទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តទាំងមូល។

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង#(សូមគោរពរាយការណ៏ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ).. !

ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៨៤នាក់ដែលធ្វើរជាកម្មកអាគារស្វាឲ្យចិននៅភូមិកងមាសឃុំគោកបន្ទាយស្រុករលាប្អៀរខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំគោកបន្ទាយដើម្បីសុំបើកថ្លៃពលកម្មពីមេការចិនដែលអ្នកខ្លះ១៥ថ្ងៃអ្នកខ្លះរហូតដល់២.ទៅ៣ខែមកហើយដែលមេការចិននោះមិនបានបើកលុយឲ្យគ្នាដោយសន្យាថាម្តងថ្ងៃនេះម្តងថ្ងៃនោះរហូតដល់អ្នកខ្លះគ្នាលែងមានសមត្ថភាពជំពាក់ថ្លៃម្ហូបអាហារគេដើម្បីហូបចុកទៀតហើយ។

សម្លេងត្អូញត្អែរបស់កម្មទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅទីនោះបានសុំដង្ហើមហៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៍ដូចជាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះទាំងមូលសូម មេត្តាជួយរកដំណោះស្រាយដល់ពួកគាត់ផង ព្រោះសុខទុក្ខប្រជាពលដ្ឋគឺជាសុខទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តទាំងមូល។