ខេត្តសៀមរាប ÷👉អីយ៉ា!លោកជំទាវលី អ៊ុំអេង ពិតជាមានល្បិចកលខ្ពស់មែន!ដូចពាក្យពលរដ្ឋរងគ្រោះលើកឡើងថា លោកជំទាវទៅរៀនគ្រូណានៅសាលាណាអីក៌ចេះម្លេះ ខណ:ពេលនេះបានឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយអង្គភាពធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបំភ្លៃការពិតទៅវិញ រឿងពិតស្ថិតក្នុងភូមិសណ្តាយ ឃុំខ្នារសណ្តាយ ស្រុកបន្ទាយ ស្រី ខេត្តសៀមរាប ចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រ……TV  Online នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣

 

ខេត្តសៀមរាប ÷👉អីយ៉ា!លោកជំទាវលី អ៊ុំអេង ពិតជាមានល្បិចកលខ្ពស់មែន!ដូចពាក្យពលរដ្ឋរងគ្រោះលើកឡើងថា លោកជំទាវទៅរៀនគ្រូណានៅសាលាណាអីក៌ចេះម្លេះ ខណ:ពេលនេះបានឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយអង្គភាពធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបំភ្លៃការពិតទៅវិញ រឿងពិតស្ថិតក្នុងភូមិសណ្តាយ ឃុំខ្នារសណ្តាយ ស្រុកបន្ទាយ ស្រី ខេត្តសៀមរាប ចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រ……TV  Online នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣។