ដំណឹងល្អ! ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ ចំនួន ២០០នាក់…

សេ ចក្តី​ជូនដំណឹង​ ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវការជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ ចំនួន ២០០នាក់ តាមរយៈការប្រឡងប្រជែង ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅ មន្ទីរពេទ្យជាតិ តេជោសន្តិភាព សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣៕