ថ្ងៃទី៤ខែមិថុនា២០២២ជាថ្ងៃ(ស)បញ្ចប់ការផ្សប់ផ្សាយព័ត៍មានឃោសនាបោះឆ្នោត..

ក្រសួងព័ត៌មាន ណែនាំដល់ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រព័ន្ធ និងម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលជា​ថ្ងៃ(ស) មុនការបោះឆ្នោត ១ថ្ងៃ ជាកំហិត។

👉Join Bayon Radio