លោក សិទ្ធ ឡោះស្នងការនគរបាល ខេត្តបន្ទាយមានជ័យអសមត្តិភាពមិនហ៊ានបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងលេងក្នុងមូលដ្នាន របស់ខ្លួនយ៉ាងពេញបន្ទុក….

លោក សិទ្ធ ឡោះស្នងការនគរបាល
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យអសមត្តិភាពមិនហ៊ានបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងលេងក្នុងមូលដ្នាន
របស់ខ្លួនយ៉ាងពេញបន្ទុក….