ពិតជាមានអំណាចធំមែន កាស៊ីណូ(.ឆាយណាថោន)ហ៊ានបើកដៃឲ្យពលរដ្ឋខ្ម្មែរចូលលេងល្បែងសុីសងមួយសេរីតែអាធរនិងសមត្ថកិច្ចមិនហ៊ានធ្វើការបង្រ្កាប,..

ពិតជាមានអំណាចធំមែន
កាស៊ីណូ(.ឆាយណាថោន)ហ៊ានបើកដៃឲ្យពលរដ្ឋខ្ម្មែរចូលលេងល្បែងសុីសងមួយសេរីតែអាធរនិងសមត្ថកិច្ចមិនហ៊ានធ្វើការបង្រ្កាប,..