កាលពីថ្ងៃទី០៤.០៥មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់…

កាលពីថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ និងសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មាន។ កម្មវិធីនេះមានពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមសរុបចំនួន២៨នាក់ ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន១០នាក់ ដែលមកពីបណ្តាខេត្តចំនួន១១។ កម្មវិធីនេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាការថែរក្សាសុខុមាលផ្លូវចិត្ត៕

On 04-05 December 2022, the Cambodian Center for Human Rights (CCHR) hosted a legal counselling and well-being session for citizen journalists and journalists. There were 28 citizen journalist and journalists including 10 female citizen journalists and journalists took part in this event, and those of them are from 11 provinces. This event aimed to promote the understanding on the applicable press freedom in Cambodia as well as self-caring.