ល្បែងសុីសងឆ្នោតយួនថៃក្នុងក្រុងសៀមរាបសង្ស័យអាជ្ញាធរ មានភាគហ៊ុនហើយមើលទៅទើបមិនបង្រ្កាប !!!