សកម្មភាពដឹកអុសខ្នាតយក្សរបស់ឈ្មោះរ៉េតកំពុងសម្រុកដឹកចេញពីភូមិកំពប់អំបិលឃុំល្វាមិនរំខានអាជ្ញាធរសមត្តកិច្ចមូលដ្ខានឡើយ…

សកម្មភាពដឹកអុសខ្នាតយក្សរបស់ឈ្មោះរ៉េតកំពុងសម្រុកដឹកចេញពីភូមិកំពប់អំបិលឃុំល្វាមិនរំខានអាជ្ញាធរសមត្តកិច្ចមូលដ្ខានឡើយ…