ក្រសួងក្រើនរំលឹកបងប្អូនម្ចាស់យានយន្តដែលមិនទាន់បានបំពេញភារកិច្ច

  • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រកាសក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់យានយន្ដទាំងអស់ ដែលមិនទាន់បានបំពេញ​កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធ មេត្ដារួសរាន់មកដាក់លិខិតប្រកាសបង់ពន្ធឱ្យទាន់ពេលវេលាត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខ

  • នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរ។