ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អេង ហ៊ី ជម្រាបជូន អំពី ការត្រៀមកម្លាំង រក្សាការពារសន្តិសុខ រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន  …!

ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អេង ហ៊ី ជម្រាបជូន អំពី ការត្រៀមកម្លាំង រក្សាការពារសន្តិសុខ រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន  …!