ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ប្រកាសណែនាំពីការធានានិរន្តរភាពការងារ របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ប្រកាសណែនាំពីការធានានិរន្តរភាពការងារ របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។