ជនដៃដល់ដែលសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដាក់ក្នុងរថយន្ត(Prius)យកមកផ្លុងចោលនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានហើយនៅប្រទេសថៃ…

  • ជនដៃដល់ដែលសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដាក់ក្នុងរថយន្ត(Prius)យកមកផ្លុងចោលនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានហើយនៅ

     

    ប្រទេសថៃ..