រដ្ឋសម្រេចកាត់ឆ្វៀលដីតំបន់៣មួយចំនួនជូនពលរដ្ឋវិញនៅខេត្តពោធិសាត់…

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចកែសម្រួលកាត់ឆ្វៀល ដីតំបន់៣ មួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានទំហំ៣ ៤៤៨ហិកតា និង៧៧អា ដាក់បញ្ចូលមកតំបន់២ និងប្រគល់ជូនពលរដ្ឋ ចំនួន ១៦៥៨គ្រួសារ មានសិទ្ធប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជាធម្មតាវិញ៕