មន្ត្រីយោធា វរះ ៣.៩៤ នៃកងពលតូចលេខ(៩)បានប្រើអំពើហឹងស្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៍មានបង្កឲមានរបួសស្មាម..

ជាមន្ត្រីយោធាវរះលេខ៣.៩៤ ចំណុះឲកងពលតូចលេខ៩)ប្រើអំពើហឹងស្សាលើអ្នកសារព័ត៍មាន…VID_20220824_231557_170.mp4