អ្នកក្លាហាន សោម សមស័ក្ត ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពរង់ចាំធ្វើបទសម្ភាសន៍…