ប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចក្រឡាហោម (ស ខេង)

  • ប្រសាសន៍សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង  នគរបាលឋានៈត្រឹមអគ្គនាយកចុះ បើមិនព្រមមករៀនសូមដើរចេញពីនគរបាល ខណៈសម្តេចបន្តថា ផ្កាយ៣ផ្កាយ៤ខ្លះ បើចង់ឱ្យគេស្គាល់ ត្រូវធ្វើអំពើល្អឲបានច្រើន….!