របាយការណ៍ស្ថិតិទេសចរណ៍ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ រយៈពេល០៣ថ្ងៃ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣-១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដូចខាងក្រោម ÷

របាយការណ៍ស្ថិតិទេសចរណ៍ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ រយៈពេល០៣ថ្ងៃ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣-១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដូចខាងក្រោម ÷

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១៣.២៧៧.៥៥៦ នាក់
– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ  ៨១.៧៤៥ នាក់

* រាជធានី ខេត្ត ដែលទទួលបានទេសចរច្រើនជាងគេទាំង៥ រួមមាន÷
១. កំពង់ចាម
– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ៣.៤៣១.២២៤ នាក់
– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ៣៥៦ នាក់
២. កំពង់ស្ពឺ
– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.២៣៣.២៩៥ នាក់
– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១.២៤៣ នាក់
៣. បាត់ដំបង
– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.០៧១.៥៥៥ នាក់
– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១.៦៤១ នាក់
៤. ព្រៃវែង
– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.០១៤.៦០៦ នាក់
– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ៣៣  នាក់
៥. សៀមរាប
– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ៩៤៣.០០០ នាក់
– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១២.៩៩១

នាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរណ៍
*ប្រភព : មន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត