អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតកម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំ…

ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង០០:៣០នាទី កម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែត បានចុះធ្វើការណែនាំ ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ តាមផ្លូវសាធាណៈ និងអោយប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ មិនឲ្យលក់ និងប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិច (វ៉េប) បន្តទៀតទេ។
ដែលវាធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ និងគ្រោះថ្នាក់ប្រព័ន្ធខួរ ក្បាលដ៍ធ្ងន់ធ្ងរ រួចហើយកម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ក៍បានដកហូតបារីអេឡិចត្រូនិច (វ៉េប) បានចំនួនដូចខាងក្រោម៖

-សម្ភារះ និងវត្ថុតាង
១.ម៉ាសុីន ចំនួន៧៦គ្រឿង។
២.ក្បាល វ៉េប ចំនួន២៧១ក្បាល។
៣.ប្រភេទប្រអប់ ចំនួន១៧៧ប្រអប់។
៤.ប្រភេទកញ្ចប់ថង់ចំនួន៥៩កញ្ចប់។
៥.ទឹក វ៉េប ចំនួន១០ដប។
៦.ក្បាល(អត់ទឹក)ចំនួន៥២ក្បាល។
៧.ថ្មមួយប្រអប់។
៨.ប្រភេទកញ្ចប់៣៩កញ្ចប់។
វត្ថុតាង ទាំងអស់ត្រូវបានដកហូតរក្សាទុកនៅផ្នែកជំនាញ។
ចំណែកបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ ជំនាញបានធ្វើកិច្ចសន្យា និងអប់រំអោយត្រឡប់ទៅលំនៅដ្ឋានរៀងៗខ្លួនវិញ។ផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនធ្វើការណែនាំផ្សព្វផ្សាយអប់រំ…

ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង០០:៣០នាទី កម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែត បានចុះធ្វើការណែនាំ ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ តាមផ្លូវសាធាណៈ និងអោយប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ មិនឲ្យលក់ និងប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិច (វ៉េប) បន្តទៀតទេ។
ដែលវាធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ និងគ្រោះថ្នាក់ប្រព័ន្ធខួរ ក្បាលដ៍ធ្ងន់ធ្ងរ រួចហើយកម្លាំងផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ក៍បានដកហូតបារីអេឡិចត្រូនិច (វ៉េប) បានចំនួនដូចខាងក្រោម៖
-សម្ភារះ និងវត្ថុតាង
១.ម៉ាសុីន ចំនួន៧៦គ្រឿង។
២.ក្បាល វ៉េប ចំនួន២៧១ក្បាល។
៣.ប្រភេទប្រអប់ ចំនួន១៧៧ប្រអប់។
៤.ប្រភេទកញ្ចប់ថង់ចំនួន៥៩កញ្ចប់។
៥.ទឹក វ៉េប ចំនួន១០ដប។
៦.ក្បាល(អត់ទឹក)ចំនួន៥២ក្បាល។
៧.ថ្មមួយប្រអប់។
៨.ប្រភេទកញ្ចប់៣៩កញ្ចប់។
វត្ថុតាង ទាំងអស់ត្រូវបានដកហូតរក្សាទុកនៅផ្នែកជំនាញ។
ចំណែកបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ ជំនាញបានធ្វើកិច្ចសន្យា និងអប់រំអោយត្រឡប់ទៅលំនៅដ្ឋានរៀងៗខ្លួនវិញ។