លេខបង្គោលគីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបាញ់ល្បឿនឡានចាប់ពិន័យតាមបណ្តាលផ្លូវជាតិ

លេខបង្គោលគីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបាញ់ល្បឿនឡានចាប់ពិន័យតាមបណ្តាលផ្លូវជាតិ។

ចែករំលែកផង ពិតជាប្រពៃណាស់នាំគ្នាគោរព
ច្បាប់ទាំងអស់គ្នា ប្រទេសយើងមានសេចក្តីសុខបំណងល្អ.កាត់បន្ថយនូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍..