តើរថយន្តនេះជារបស់អ្នកណា?

ខេត្តសៀមរាប៖ តើរថយន្តនេះជារបស់អ្នកណាដែរ?ហើយគាត់ដឹកអ្វី? ម្ចាស់ឃើញហើយសូមប្រាប់ផង? លំអិតព័ត៍មាននៅពេលបន្ទាប់…!បើមិនប្រាប់….!